Loan calculator

ЛЭНДМН ББСБ ХК-ийн ёс зүйн дүрэм

Гарчиг

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ЗОРИЛГО

 1. Энэхүү Ёс зүйн дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх) нь ЛэндМН ББСБ ХК (цаашид “ЛэндМН” эсхүл “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, ажиллагчид Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахдаа баримтлах хууль ёсны бөгөөд ёс зүйн шаардлагыг хангаж тогтоон хэвшүүлэх, даган мөрдүүлэхэд оршино.
 2. Энэхүү Дүрэм нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, ажилчид нэг бүрийн баримтлах ёс зүйн стандарт, зан төлөвийн шаардлагыг тогтоох бөгөөд тэдгээрийг мөрдөж ажиллаж байгааг үнэлж, хянан нийцүүлнэ.

ХОЁР. ЛЭНДМН-ИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО БА ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Эрхэм зорилго:

Санхүүгийн үйлчилгээнд бүрэн хамрагдаж чаддаггүй хүмүүст хүрэх шинэлэг үйлчилгээгээр хэрэглэгчдээ хангасан нийгмийн хариуцлагыг гүнээ ухамсарласан хамт олон байна.

Алсын хараа:

Дэвшилтэт технологи дээр суурилсан, дэлхийн энтэй санхүүгийн үйлчилгээний хөтөч байна.

Уриа үг:

“Дэлхийн эн, үнэнч сэтгэл, Эвийн хүч” ЛэндМН бүтээгдэхүүний уриа: “Асаа, Асуудлаа шийд.

Бидний үнэт зүйлс:

Шилдэг баг хамт олон, дэвшилтэт технологи дээр суурилсан үйлчилгээ, харилцагчийн итгэл найдвар, илүү ихийг хүсэн мөрөөдсөн, хүлээлгэсэн итгэл нь ЛэндМН-ний үнэт зүйл байна.

ГУРАВ. БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ЗАРЧМУУД

3.1 Бидний үүрэг хариуцлага
3.2 Компани доторх хоорондын харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт
3.3 Компани ажилтан хоорондын үүсэх харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт
3.4 Харилцагч, бизнесийн түншүүдтэй харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт
3.5 Засгийн газартай харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт
3.6 Нийгэм, олон нийттэй харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

3.1 Бидний үүрэг хариуцлага

  • Хууль тогтоомжийг дээдлэх сахих
  • Ажилчдын үүрэг хариуцлага
  • Ес зүйтэй шийдвэр гаргалт
  • Удирдах ажилтны үүрэг хариуцлага
  • Зөрчил дутагдлыг мэдэгдэх зарчим
  • Тайлагнал

Бид компанийн эрхэм зорилго, үнэт зүйлсээ эрхэмлэн дээдэлж, өөрсдийн бодлого, шийдвэр, үйлажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана.

Хууль тогтоомжийг дээдлэх сахих

 • Бид Монгол Улсын хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагуудын журам, зааварчилгааг чандлан баримталж, гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ ёсчлон биелүүлж, хууль хэрэгжүүлэх байгууллагатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллаж шударга, ёс зүйтэй уйл ажиллагаа эрхэлнэ.
 • Шударга, ёс зүйтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нь бидний амжилтын үндэс болно

Ажилчдын үүрэг хариуцлага

 • Бид ажлын байрандаа болон ажлаас гадуур байхдаа биеэ зөв зохистой, өндөр ёс суртахуунтайгаар авч явна
 • Дотоод болон гаднах бизнесийн харилцаандаа үргэлж шударга ёс зүйтэй байх
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа компанийн бодлого, журам, хууль тогоомжийн дагуу мөрдөн ажиллана.
 • Бид өөрсдөдөө өндөр шаардлага тавьж, ажлаа сайжруулах арга замыг тасралтгүй эрэлхийлж, шинийг санаачилж ажиллана.
 • Ажлын байран дээр согтууруулах, мансуурах төрлийн зүйлс хэрэглэхээс татгалзах.

Ёс зүйтэй шийдвэр гаргалт

 • Бид үнэт зүйлсдээ суурилсан ёс зүйтэй шийдвэр гаргана.
 • Бид өөрсдийн шийдвэр, үйлдлийн төлөө хариуцлага хүлээнэ.
 • Аливаа ажил хэрэг явуулах, хэцүү шийдвэр гаргахад хууль эрх зүйн болон ёс зүйн асуудлуудыг бодож, судлах цаг гаргана
 • Дарамт шахалтад автахгүй, шийдвэр гаргахдаа яарахгүй
 • Үйлдлийнхээ үр дагаврыг сайтар бодож үзэн энэ нь манай компанийн бодлого, журам, дүрэмд нийцэж байгаа юу гэдгийг сайтар бодож шийдвэр гаргана.

Удирдах ажилтаны үүрэг хариуцлага

 • ЛэндМН-ийн удирдах ажилтнууд компанийн эрхэмлэх үнэт зүйлс, соёлыг хэвшүүлэхэд ажилтнуудаа манлайлан үлгэр дууриал үзүүлэн ажиллана.
 • Бид бүх ажилтнуудтай тэгш хүндэтгэлтэй харьцана. Ажилтнуудаа ялгаварлах, дарамт учруулахгүй ба эрх мэдэл, эрх хэмжээгээ буруугаар ашиглахгүй.
 • Ажил хэрэгч шүүмж, санал санаачилга гаргасан ажилтнаа дэмжих, ажил хэрэг болгоход дэмжлэг үзүүлнэ
 • Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг бодитоор, баримт үндэслэлтэйгээр, ажлын үр дүнгээр нь шударгаар үнэлж дүгнэнэ
 • Шинэ санал санаачилга гарган, өндөр бүтээмжтэй, идэвхтэй ажиллах зан үйлийн багийн гишүүддээ загварчлан түгээх.
 • Аливаа ажилд анхаарал сэрэмжтэй байж асуудал гарахаас нь өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

Зөрчил, дутагдлыг мэдэгдэх зарчим

 • Ажиллагсад болон бусад оролцогч талууд ямар нэгэн шийтгэл хүлээхээс айхгүйгээр гомдол, хүсэлт, өргөдөл гаргах болон түүний мөрөөр нарийвчилсан, нууцлалтай шуурхай арга хэмжээ авч, судлах боломжийг бүрдүүлж “Шүгэл үлээх” бодлогоор зохицуулна.
 • Бид хууль зөрчсөн, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан болон ёс зуйн хэм хэмжээг зөрчсөн аливаа үйлдэдтэй эвлэрэхгүй бөгөөд энэ тухай холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж холбогдох арга хэмжээг авна.
 • Аливаа хээл хахууль, авлига болон залилангийн шинж чанартай зөрчлийн талаарх мэдээллийг шүгэл үлээх замаар эсхүл харилцагчийн үйлчилгээний лавлах утсаар 11-7707 0101 хүлээн авна.

Тайлагнал

 • Бид компанийн санхүүгийн тайлан, мэдээ болон бусад мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь үнэн зөв, тодорхой, бодитоор гаргана.
 • Мэдээллийг санаатайгаар хурамчаар үйлдэх эсвэл хувийн зорилгоор ашиглах зэрэг явдлыг тэвчихгүй
 • Бид ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулах замаар удирдлагын шийдвэр гаргалтад саад учруулахгуй.

3.2 Компани доторх хоорондын харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

 • Ажлын байран дахь эрх тэгш байдал
 • Ажлын байран дахь дарамт
 • Компанийн өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг ариг гамтай ашиглах
 • Ажлын аюулгүйн орчин

Ажлын байран дахь эрх тэгш байдал

 • Бид хүн бүрийг бие хүний хувьд хүлээн зөвшөөрдөг.
 • Үл ялгаварлах зарчим, ур чадварт үндэслэсэн ажилд авах, дэвшүүлэх, урамшуулах адил боломжийг олгосон ажил олгогч байна;
 • Бид ажилтнуудаа нас, хүйс, арьс өнгө, үндэсний гарал, бие махбодын болон сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээл, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг баримжаа, гэр бүлийн харилцаа, жирэмсэн, генетикийн өөрчлөлттэй гэх мэт ажлын байран дахь ялгаварлан гадуурхалтыг бид тэвчихгүй.

Ажлын байран дахь дарамтаас ангид байх

 • Бид ялгаварлан гадуурхах, дарамт шахалтаас ангид ажиллах орчныг бүрдүүлэхийг хичээнэ.
 • Бид дарамтыг /бие махбодийн, бэлгийн болон аман, эсвэл биечлэн, имэйлээр, утсаар, цахим орчноор дамжуулан/ ямар ч хэлбэрээс үл хамааран хүлээн зөвшөөрөхгүй. Жишээ нь: Бэлгийн үйлдэл, хувийн шинж чанарыг агуулсан доромжлол, арьс өнгөөр ялгаварлах, гадуурхах хошигнол, бэлгийн дарамтыг бид зөвшөөрөхгүй.

Компанийн өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг ариг гамтай ашиглах

 • Ажиллагсад нь өөрийн компанитай аливаа өрөө тасалгаа, өмч хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, мэдээллийг компанийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээс бусад тохиолдлоор компаниас гадуур бизнесийн зорилгоор ашиглаж болохгүй.
 • Ажилтнууд нь компанийн оюуны өмчтэй холбоотой эрхийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагаанд ашиглахгүй

Ажлын аюулгүй орчин

 • Бид эрүүл, аюулгүй, тогтвортой хөдөлмөрийн нөхцөлөөр ажиллагсдаа ханган түүнийг байнга сайжруулж байх ажлын байрыг бүрдүүлнэ.
 • Бид ажиллагсдаа ажил амьдралын тэнцвэртэй байдлаа хадгалахыг нь дэмжинэ
 • Бид онцгой байдлын үед бэлэн байж, бизнесийн тасралтгүй байдлыг дэмжинэ.

3.3 компани ажилтан хоорондын үүcэx харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

 • Ашиг сонирхлын зөрчил
 • Авлига, хээл хахуулиас ангид байх
 • Хувийн бизнес эрхлэх ба бусад байгууллагад ажил эрхлэх
 • Мэдээллийн аюулгүй байдал
 • Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах

Ашиг сонирхлын зөрчил

 • Бид ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмыг баримтална.
 • Ашиг сонирхлын зөрчил үүсэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд энэ тухайгаа удирдлагад мэдэгдэж, тухайн асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэр гаргах явцад оролцохгүй.
 • Ажилтнууд ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмыг баримтлах бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэн тохиолдолд, эсвал ажилтан ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой нөхцөл байдалтай тулгарвал тухайн асуудалд оролцохгуй татгалзах бөгөөд удирдлагадаа болон Хавсралт-1 дэх Ашиг сонирхлын зөрчлийн толилуулгын хуудсыг бөглөж Эрсдэл, хянан нийцүүлэлтийн газарт хүргүүлнэ.
 • ЛэндМН-ийн ажилтны хамаатан садан, төрөл, гэр бүлийн ойрын гишүүд буюу эхнэр, нөхөр, үрчлэн авсан, үp хүүхэд, ax, эгч, дүү, эцэг, эх, хадам, хамт амьдардаг гишүүдийг тухайн ажилтны шууд удирдлага дор эсвэл шууд удирдлагад буюу нэг хэлтэст ажиллахгүй байх зарчимыг баримтлана. Тухайн ажилтны мэргэшсэн байдал, гүйцэтгэл, ур чадвар, туршлагад үндэслэн ажилд авахыг эрхэмлэнэ.

Авлига, хээл хахуулиас ангид байх

 • Бид бизнесийг шударга, зарчимтай явуулах, авилга, хээл хахууль, бизнесийн буруу практикийг үл зөвшөөрөх, хэвийн уламжлал болсон богоод нөлөөлөх зорилгогүй, материаллаг бус гэж тооцогдохоос бусад шан харамж бэлэг сэлтийг бусдаас авах гэх мэт ёс зүйгүй үйлдлийг үл тэвчинэ;
 • Бид компанийн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа бусдаас хэт өндөр дүнтэй бэлэг сэлт, дайллага, цайллага, хөнглөлт, зйлчилгээ, шагнал зэргийг авахгүй, өгөхгүй.
 • Бизнесийн харилцаагаа өрөгжүүлэх зорилгоор бусдад өгөх болон бусдаас хүлээн авах бэлэг сэлт, дайллага нь бизнесийн үйл ажиллагаанд байвал зохих хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй. /Үүнд: компанийн лого бухий хувцас эсвэл эд зуйлс, Цэцэг эсвэл ургамал гэх мэт байж болно/
 • Хэрэв бэлэг, сэлт, дайллага хүлээн авсан тохиолдолд энэ талаар Эрсдэл, Хянан нийцүүлэлтийн газар мэдэгдэх бөгөөд Хавсралт-2 Бэлэг дурсгалын толилуулгын хуудсыг бөглөн хүргүүлнэ.

Хувийн бизнес эрхлэх ба бусад байгууллагад ажил эрхлэх

 • Бид компанитай ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компанид давхар ажиллахгүй болон тэдгээрийг төлөөлөхгүй.
 • Манай ажилтнууд чөлөөт цагаараа бусадтай хамтран ажиллах, гэрээ хэлцэлд орох, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй
 • Удирдах ажилтан нь өөрийн хөрөнгө оруулалттай компани болон бусад ашиг сонирхлоо нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

Мэдээллийн аюулгүй байдал

 • Бид харилцагчийн мэдээлэлд хүндэтгэлтэй хандаж, задруулахгуй байх үүргээ хэрэгжүүлж ажиллана.
 • Бид бусдын оюуны өмчийн эрх, мэдээллийн нууцад хүндэтгэлтэй хандана.
 • Бид ажилчдын мэдээллийн нууцыг хамгаалах үүргээ чандлан биелүүлж, тогтсон журмын дагуу баримтжуулж хадгалдаг.

Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах

 • Олон нийтэд нээлттэй зарлагдаагуй дотоод мэдээллийг санаатай болон санамсаргүй тараах эсвэл худалдан авах, худалдахыг зөвшөөрөхгүй. Дараах мэдээлэл багтана /Үүнд Санхүүгийн мэдэгдэл, удирдлагын өөрчлөлт, шүүх хурал, их хэмжээний хөрөнгө худалдаж авах, зарах, Үйлчлүүлэгч ба үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа, эсвэл шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл, Бизнесийн бүтцийн өөрчлөлт гэх мэт/
 • Өөрийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглаж бусдад дарамт шахалт эсхүл давуу байдал үсгэхийг зөвшөөрөхгүй

3.4 Харилцагч, бизнесийн туншуудтэй харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

 • Харилцагчийн сэтгэл ханамж
 • Шударга өрсөлдөөн
 • Бизнесийн харилцаа

Харилцагчийн сэтгэл ханамж

 • Харилцагчдын сэтгэл ханамж бол компанийн эрхэмлэх зүйл юм. Баталгаатай бөгөөд чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шударга үнэ, борлуулалтын дараах зохистой үйлчилгээ нь компанийн харилцагчиддаа хандах харилцааг тодорхойлно.

Шударга өрсөлдөөн

 • Бид харилцагч, бизнесийн түншүүдтэй байгуулсан харилцаандаа нээлттэй, шударга хандах бөгөөд харилцагч, хамтран ажилладаг бизнесийн түншүүдээ төөрөгдүүлж хуурч мэхлэх эсвэл бизнесийн шударга бус үйлдлийг тэвчихгүй.
 • Бид өрсөлдөгчийн эсрэг хууль бус үйл ажиллагаанд оролцохгүй ба өрсөлдөгчийн талаарх мэдээллийг хууль бус арга замаар олж авахгүй.
 • Бид бизнесийн түншүүдтэйгээ хүндэтгэл, итгэл, чин сэтгэл, шударга зарчимд тулгуурласан урт хугацааны харилцааг бүрдүүлнэ

Бизнесийн харилцаа

 • Гэрээний үүрэг, бизнесийн харилцаагаа эрхэмлэн дээдлэх;
 • Харилцан ашигтай байх зарчимд тулгуурласан гэрээ тохиролцоог хийж байх;
 • Бизнесийн харилцаа нь гүйцэтгэлийн өндөр стандартад үндэслэсэн байх явдлыг хангах;
 • Арилжааны маргаан гарах нөхцөлд боломжит шийдэлд хүрэхийн тулд чин сэтгэлээс харилцан буулт хийх замаар тохиролцоонд хүрэхийг эрмэлзэх;
 • Монгол улс дахь мөнгө угаахын эсрэг хууль тогтоомжийг хэлбэрэлтгүй дагаж мөрдөх;

3.5 Засгийн газартай харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

 • Засгийн газраас гаргасан дүрэм журмыг сахиж мөрдөх
 • Татвараа цаг хугацаанд нь бүрэн төлдөг байх
 • Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагатай харилцах эрүүл харилцааг бүрдүүлж хөгжүүлэх;
 • Засгийн газар, эрх бүхий байгууллага, шүүхийн байгууллагатай харилцахдаа хөлс төлөхийг санал болгох, хахууль өгөх зэрэг ёс бус үйлдлээс татгалзах;

3.6 Нийгэм, олон нийттэй харилцах харилцаанд баримтлах ёс зүйн стандарт

Бусдыг хүндэтгэх

 • Бид нийгмийн бүлдгүүдийн үнэт зүйлс, эрх, ялгаа, нэр төр, уламжлалыг хүндэтгэнэ.
 • Бид өөрсдийн нийгэмд гүйцэтгэх үүргээ ухамсарлан ажиллана.

Байгаль орчинд ээлтэй байх

 • Бид бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй, ногоон бизнесийн практикийг хэрэгжүүлж хариуцлагатай бизнес эрхлэхийг эрмэлзэнэ.
 • Бид хог хаягдлыг багасгах, эрчим хүчийг хэмнэлттэй ашиглах, агаарын бохирдлыг бууруулах, үйл ажиллагааг хуулийн хэмжээнд эрхлэх замаар байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах чиглэлийг баримтална

ДӨРӨВ. ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ

4.1 Энэхүү Ёс зүйн дүрмийг компанийн цахим сайтад байршуулах, сургалт зохион байгуулах замаар компанийн бух ажилтнууд, Хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөл бизнесийн түншүүд болон холбогдох этгээдэд таниулан сурталчлах ажлыг Эрсдэл, Хянан нийцүүлэлтийн газар хариуцна.

4.2 Эрсдэл, Хянан нийцүүлэлтийн газраас жилд нэгээс доошгуй удаа дурмийн хэрэгжилтийн талаар ТУЗ-д тайлагнана.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1 Компани ажилтан энэхүү дүрмийг санаатайгаар болон санамсаргүйгээр зөрчих, үл хэрэгсэх үйлдэл нь хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ажлаас халах үндэслэл болно.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл