Зээлийн тооцоолуур

Монголын хөрөнгийн биржид арилжаалагдаж буй бондын мэдээлэл

Лэнд Бондын хураангуй танилцуулга
Арилжаалагдаж эхэлсэн огноо:
2021
2022
2023
Бонд гаргагч:
“ЛэндМН ББСБ” ХК
“ЛэндМН ББСБ” ХК
“ЛэндМН ББСБ” ХК
Бондын төрөл:
Нээлттэй бонд
Нээлттэй бонд
Нээлттэй бонд
МХБ код:
LNDA
LNDB
LBND
Бонд нийт дүн:
2,500,000,000
3,100,000,000
9,000,000,000
Бондын нэрлэсэн үнэ:
100,000
100,000
100,000
Бондын тоо ширхэг:
25,000
31,000
90,000
Бондын хугацаа:
24 сар
24 сар
24 сар
Бондын хүү /жилийн/:
14%
15%
18%
Хүү төлөгдөх хугацаа:
Хагас жил тутам
Хагас жил тутам
Улирал тутам
Үндсэн төлбөр төлөгдөх хугацаа:
12/2/23
2/2/24
9/7/25
Хүүгийн татвар:
Хүүгийн орлогын татвар 5%
Хүүгийн орлогын татвар 5%
Хүүгийн орлогын татвар 5%

Амжилттай эргэн төлөгдсөн бондын мэдээлэл

Лэнд Бондын хураангуй танилцуулга
Эргэн төлөлтийн нийт дүн:
5,850,000,000
6,400,000,000
Арилжаалагдаж эхэлсэн огноо:
2020
2021
Бонд гаргагч:
“ЛэндМН ББСБ” ХК
“ЛэндМН ББСБ” ХК
Бондын төрөл:
Нээлттэй бонд
Нээлттэй бонд
Бонд нийт дүн:
5,000,000,000
5,000,000,000
Бондын нэрлэсэн үнэ:
100,000
100,000
Бондын тоо ширхэг:
50,000
50,000
Бондын хугацаа:
12 сар
24 сар
Бондын хүү /жилийн/:
17%
14%
Хүү төлөгдөх хугацаа:
Хугацааны эцэст
Хагас жил тутам
Үндсэн төлбөр төлөгдсөн хугацаа:
6/19/21
7/2/23
Хүүгийн татвар:
Хүүгийн орлогын татвар 5%
Хүүгийн орлогын татвар 5%

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл