Зээлийн тооцоолуур

Дэлхийн эн,
Үнэнч сэтгэл,
Эвийн хүч

Нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

/Аудитлагдсан/

ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/
2022
2021
2020
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
5,217,581
4,903,678
10,348,101
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
69,586,280
32,426,047
25,430,960
Бусад хөрөнгө
1,062,739
1,136,952
4,015,998
Үндсэн хөрөнгө
591,062
392,047
537,256
Биет бус хөрөнгө
401,905
447,838
403,145
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
76,858,757
39,306,562
40,735,460
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/
2022
2021
2020
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
52,628,856
19,492,689
23,021,642
Бондын өглөг
10,756,377
7,321,652
2,444,487
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг
21,688,257
7,753,394
10,485,907
Банкны зээлийн өглөг
8,835,342
2,873,336
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны өглөг
4,679,661
Хоёрдогч өглөг
2,945,887
2,946,544
Бусад өглөг
3,723,332
1,471,099
7,217,912
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/
2022
2021
2020
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ
76,856,757
39,306,562
40,735,460
Хувьцаат капитал
10,756,859
10,756,859
9,767,920
Халаасны хувьцаа
(2,337,547)
(2,337,547)
(988,939)
Бусад
57,378
57,378
57,378
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ
24,229,901
19,813,873
17,713,818

Нэгтгэсэн Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан

/Аудитлагдсан/

/Мянган төгрөг/
2022
2021
2020
Цэвэр ашиг
5,524,981
3,890,911
2,432,193
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого
20,214,948
12,491,742
16,377,802
Хүүгийн зардал
(3,949,884)
(2,798,653)
(4,723,510)
Цэвэр орлого
16,265,064
9,693,089
11,654,292
Зээлийн болзошгүй эрсдлийн нөөцийн зардал
(1,438,655)
725,556
(2,360,681)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого
14,826,409
10,418,645
9,293,611
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал
(8,294,163)
(5,947,174)
(6,538,130)
Татварын өмнөх ашиг
6,532,246
4,471,471
2,755,481
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах алдагдал
(110,996)

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл