Зээлийн тооцоолуур

Дэлхийн эн,
Үнэнч сэтгэл,
Эвийн хүч

Нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

/Аудитлагдсан/

ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/
2023
2022
2021
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
133,468,951
76,858,757
39,306,562
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
7,885,968
5,217,581
4,903,678
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
123,462,373
69,586,280
32,426,047
Бусад хөрөнгө
513,258
1,062,739
1,136,952
Үндсэн хөрөнгө
1,251,810
591,062
392,047
Биет бус хөрөнгө
355,542
401,905
447,838
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/
2023
2022
2021
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
90,737,012
52,628,856
19,492,689
Бондын өглөг
12,058,824
10,756,377
7,321,652
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг
36,466,250
21,688,257
7,753,394
Банкны зээлийн өглөг
25,974,117
8,835,342
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны өглөг
4,798,243
4,679,661
Хоёрдогч өглөг
2,946,486
2,945,887
2,946,544
Бусад өглөг
8,493,092
3,723,332
1,471,099
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/
2023
2022
2021
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ
133,468,951
76,856,757
39,306,562
Хувьцаат капитал
10,756,859
10,756,859
10,756,859
Халаасны хувьцаа
(2,337,547)
(2,337,547)
(2,337,547)
Бусад
57,348
57,378
57,378
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ
42,731,939
24,229,901
19,813,873

Нэгтгэсэн Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан

/Аудитлагдсан/

/Мянган төгрөг/
2023
2022
2021
Цэвэр ашиг
19,795,816
5,524,981
3,890,911
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого
47,842,587
20,214,948
12,491,742
Хүүгийн зардал
(9,527,344)
(3,949,884)
(2,798,653)
Цэвэр орлого
38,315,243
16,265,064
9,693,089
Зээлийн болзошгүй эрсдлийн нөөцийн зардал
(2,684,956)
(1,438,655)
725,556
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого
35,630,287
14,826,409
10,418,645
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал
(10,259,564)
(8,294,163)
(5,947,174)
Татварын өмнөх ашиг
25,370,723
6,532,246 1
4,471,471
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах алдагдал
(110,996)

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл