Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасалсан тухай мэдэгдэл

 

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 04 сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын
21/17 тоот тогтоолын дагуу “ЛэндМН ББСБ” ХК нь 2021 оны 04 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн МХБ-ээс
өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021 оны 10 сарын 04-ний
өдрөөс 2021 оны 10 сарын 08-ны өдрийн хооронд нийт 3,975,731 ширхэг хувьцааг худалдан авч
халаасаллаа. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай
байна. 

Арилжааны төрөл 

Тоо ширхэг 

Нийт үнийн дүн

Энгийн

3,975,731

178,801,779

2021 оны 10 сарын 08-ны өдрийн хаалтын байдлаар 21/17 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасалсан
хувьцааны тоо 15,198,423 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл