Хөрөнгө оруулагч

Монголын анхны санхүүгийн технологийн брэнд Монгол хүн бүрт нээлттэй боллоо
ЛэндМН хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ.


Санхүүгийн хураангуй тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН /Мянган төгрөг/

* НББОУС 32, Санхүүгийн Тайлан: Тодруулга-н дагуу, хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой зарим зардлуудыг өмчийн хэсэгт бүртгэсэн. Үүнд: андеррайтерын үйлчилгээний хөлс, үнэт цаасны арилжааны шимтгэл гэх мэт орсон. Бусад холбогдох зардлуудыг орлого, үр дүнгийн тайланд зардлаар бүртгэсэн

ХӨРӨНГӨ 06/30/2018 03/31/2018
Эргэлтийн хөрөнгө Aудитлагдаагүй Aудитлагдаагүй
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 3,109,672 4,421,027
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 10,235,122 7,638,760
Бусад хөрөнгө 279,211 8,733
13,619,458 12,068,520
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө 256,345 263,503
Үндсэн хөрөнгө 252,943 167,558
509,288 431,061
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 14,133,293 12,499,582
ӨР ТӨЛБӨР 06/30/2018 03/31/2018
Богино хугацаат өр төлбөр
Хаалттай бондын өглөг 2,000,000 1,000,000
Бусад өр төлбөр 116,632 249,585
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 2,116,632 1,249,585
ЭЗДИЙН ӨМЧ 06/30/2018 03/31/2018
Хувьцаат капитал 11,000,000 11,000,000
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 1,259,803 493,138
Хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шууд зардал* (243,141) (243,141)
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 12,016,662 11,249,997
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ 14,133,294 12,499,582

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН /Мянган төгрөг/

06/30/2018 03/31/2018
Хүү ба түүнтэй адилтгах орлого 1,587,871 1,135,435
Хүүний зардал (46,137) (44,055)
Хүүний цэвэр орлого 1,541,734 1,091,380
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал (53,243) (46,890)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 1,488,491 1,044,490
Удирдлага, үйл ажиллагааны зардал (637,278) (433,267)
IPO той холбоотой нэг удаагийн зардал - (79,610)
Нийт зардал (637,278) (512,876)
Татварын өмнөх ашиг/(алдагдал) 851,213 531,613
Орлогын албан татварын зардал (84,549) (57,014)
Тайлант хугацааны цэвэр ашиг/(алдагдал) 766,664 474,599

2018 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан


Аудитийн дүгнэлтээс

ЛэндМН ББСБ ХХК-ийн 2017 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарx Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд Эрнст энд Янг Монголиа ХХК Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, 2018 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр дараах дүгнэлтийг гаргасан байна. Үүнд: “Бидний дүгнэлтээр ЛэндМН-ийн санхүүгийн тайлангууд нь 2017 оны 12 дүгээр сарын 31-ны өдрийн байдлаарх компанийн санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв толилуулсан байна” гэж дүгнэсэн байна.