Хөрөнгө оруулагч

Монголын анхны санхүүгийн технологийн брэнд Монгол хүн бүрт нээлттэй боллоо
ЛэндМН хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ.


Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан /аудитлагдсан/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН /аудитлагдсан/

ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/ 2020* 2019 2018 2017
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 10,348,101 2,382,196 4,218,150 2,391,070
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 25,430,960 49,457,676 19,199,366 4,289,481
Бусад хөрөнгө 4,015,998 4,756,978 260,086 92,666
Үндсэн хөрөнгө 537,256 1,162,101 387,784 265,252
Биет бус хөрөнгө 403,145 342,002 258,051 90,958
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 40,735,460 58,100,953 24,323,437 7,129,427
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/ 2020* 2019 2018 2017
Хаалттай бондын өглөг 2,444,487 3,601,164 6,565,017 1,022,356
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 10,485,907 13,845,212 - -
Банкны зээлийн өглөг 2,873,336 21,133,646 3,527,400 -
Цахим хэтэвчээрх өглөг 846,584 964,265 682,695 -
Бусад өглөг 6,371,328 1,358,188 193,950 88,532
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 23,021,642 40,902,475 10,969,062 1,110,888
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/ 2020* 2019 2018 2017
Хувьцаат капитал 9,767,920 10,490,773 10,756,859 6,000,000
Бусад 57,348 57,348 57,348 -
Хуримтлагдсан ашиг 7,888,550 6,650,357 2,540,168 18,539
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 17,713,818 17,198,478 13,354,375 6,018,539
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ 40,735,460 58,100,953 24,323,437 7,129,427

* ЛэндМН ББСБ ХК болон түүний охин компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан /аудитлагдсан/

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/ 2020* 2019 2018 2017
Шимтгэл болон түүнтэй адилтгах орлого 16,377,802 18,321,082 7,143,319 961,707
Хүүгийн зардал (4,723,510) (4,654,241) (511,934) (57,934)
Цэвэр орлого 11,654,292 13,666,841 6,631,385 903,773
Зээлийн болзошгүй эрсдлийн нөөцийн зардал (2,360,681) (1,618,802) (408,525) (15,351)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 9,293,611 12,048,039 6,222,860 888,422
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал (6,538,130) (6,016,664) (3,278,064) (815,624)
IPO-той холбоотой нэг удаагийн зардал - - (79,446) (40,099)
Нийт зардал (6,538,130) (6,016,664) (3,357,510) (855,723)
Татварын өмнөх ашиг 2,755,481 6,031,375 2,865,350 32,699
Татварын зардал (323,288) (1,121,186) (305,037) (8,778)
Цэвэр ашиг 2,432,193 4,910,189 2,560,313 23,921

* ЛэндМН ББСБ ХК болон түүний охин компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан


2020 оны Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээс

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарx Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК нь Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, 2021 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр дараах дүгнэлтийг гаргасан байна. Үүнд: “Бидний дүгнэлтээр ЛэндМН ББСБ ХК болон түүний охин компанийн санхүүгийн тайлангууд нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд "Тайлан бичих үндэслэл" тодруулгад тайлбарласны дагуу Группийн 2020 оны 12 дүгээр сарын 31-ны өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай тохирч байна” гэж дүгнэсэн байна.