төлбөр тооцооны үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн ерөнхий нөхцөл

НЭГ. Гүйлгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл
Шимтгэл, хураамж
Тайлбар
Цахим хэтэвч хооронд мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим хэтэвчийг зээлээр цэнэглэх
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим хэтэвчээс зээл төлөх
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим хэтэвчид банкны данснаас мөнгөн хөрөнгө хүлээн авах
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим хэтэвчийг банкны данснаас QPay үйлчилгээ ашиглан цэнэглэх
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр төлөх
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Mобикомын урьдчилсан төлбөрт дугаар цэнэглэх
100 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим хэтэвчээс банкны дансанд мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх
100 төгрөг
Гүйлгээ тутамд

Хоёр. Цахим төлбөр тооцооны үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл
Шимтгэл, хураамж
Тайлбар
Данс хөтөлсний шимтгэл
0 төгрөг
Сар тутам
Данс хаасны шимтгэл
0 төгрөг
Гүйлгээ тутамд
Цахим төлбөр тооцооны үйлчилгээний хураамж
0 төгрөг
Жилд 1 удаа

Гурав. Мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл
Шимтгэл, хураамж
Тайлбар
Цахим хэтэвчний гүйлгээний хуулга бичгээр авах
1,000 төгрөг
Хүсэлт тутамд