“LENDPAY” ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

 1. Нийтлэг үндэслэл

1.1Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлөөр Зээлдэгч буюу Харилцагч (цаашид “Харилцагч ”) нь “LendMN” аппликейшн (цаашид “Аппликейшн”)-аар дамжуулан “LendPay” үйлчилгээг ашиглаж хамтрагч байгууллагаас (цаашид “Байгууллага”) Зээлээр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

 1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлөөр зохицуулаагүй бусад харилцааг Харилцагчтай байгуулсан Цахим зээлийн эрх нээх гэрээ болон Байгууллагын үйлчилгээний нөхцөлөөр тус тус зохицуулна.
 2. “LendPay” үйлчилгээ
 1. “LendPay” үйлчилгээ нь Харилцагч бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулан түүнд “ЛэндМН ББСБ” ХК-аас олгож буй Зээлийн үйлчилгээ юм.
 2. “ЛэндМН ББСБ” ХК-аас олгох Зээл нь зөвхөн Харилцагчийн Байгууллагааас хийх худалдан авалтад ашиглагдана.
 3. “LendPay” үйлчилгээний нөхцөл
  1. Зээлийн эрх, хэмжээ
   1. “ЛэндМН ББСБ” ХК нь Харилцагчийн Аппликейшнд оруулсан бүрэн бөгөөд үнэн зөв мэдээлэлд үндэслэн түүнд “LendPay” үйлчилгээний эрх буюу Зээлийн эрх үүсэх эсэхийг дангаар шийдвэрлэнэ.
   2. Харилцагч Зээлээр худалдан авалт хийх боломжит доод хэмжээ нь 100,000 төгрөг, дээд хэмжээ нь Харилцагчийн боломжит зээлийн эрхийн хэмжээгээр хязгаарлагдана.
  2. Зээл олгох
   1. Харилцагч өөрийн худалдан авах бараа бүтээгдэхүүн, энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлтэй бүрэн танилцан ойлгож, хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр “LendPay” үйлчилгээг ашиглах хүсэл зорилгоо зөвшөөрөх үйлдлээр илэрхийлэх буюу Аппликейшнд үүсгэсэн өөрийн нууц кодоор баталгаажуулан цахим зээлийн хүсэлт илгээнэ. Тийнхүү илгээсэн хүсэлтийг үндэслэн “ЛэндМН ББСБ” ХК нь Харилцагчид Зээл олгох эсэхээ шийдвэрлэнэ.
   2. “ЛэндМН ББСБ” ХК нь Харилцагчид хялбар аргаар худалдан авалт хийх боломж олгох үүднээс Зээлийг Байгууллагаруу шилжүүлэн олгох буюу Харилцагчийн Байгууллагааас хийж буй захиалга амжилттай баталгаажсанаар Зээл олгосонд тооцно.
   3. Харилцагч нь “LendPay” үйлчилгээний дагуу авах Зээлийг Байгууллагаруу шилжүүлэн олгох зөвшөөрлийг үүгээр “ЛэндМН ББСБ” ХК-д олгов.
   4. Харилцагчид олгох Зээлийн хэмжээ нь түүний худалдан авахаар сонгосон бараа бүтээгдэхүүний нийт төлбөрийн хэмжээтэй тэнцүү байна.
  3. Цахим зээлийн эрх нээх гэрээ
   1. Харилцагч “LendMN” аппликейшн, “LendPay” үйлчилгээг анх удаа ашиглан Зээл авах тохиолдолд “ЛэндМН ББСБ” ХК-тай нэг удаа Цахим зээлийн эрх нээх гэрээ байгуулна.
   2. Харилцагч Цахим зээлийн эрх нээх гэрээг байгуулахаас татгалзах бүрэн эрхтэй.
  4. Зээлийн хугацаа ба Хураамж
   1. Зээлийн хугацаа нь Харилцагч бараа бүтээгдэхүүнийг хэзээ хүлээн авснаас үл шалтгаалан Зээл олгосон буюу Харилцагчийн Байгууллагаас хийж буй захиалга амжилттай баталгаажсан өдрөөс эхлэн тооцогдоно.
   2. Зээлийн хугацаа нь 60 хоног, 4 хуваан эргэн төлөх нөхцөлтэй байна.
   3. Харилцагч Зээлийн хуваарьт төлөлтийг хугацаанд нь төлөөгүй бол Хугацаа хэтрүүлсний хураамж (цаашид “ Хураамж ”) төлөх үүрэг хүлээнэ.
   4. Талууд Харилцагчийн хуваарьт төлөлтөө төлөлгүй хэтрүүлсэн хугацааг 7 хоногийн давтамжид оруулан тооцохоор харилцан тохиров. 7 хоногийн давтамж нь хуваарьт төлөлтийн хугацаа хэтэрсэн эхний өдрөөс эхлэн Харилцагч төлбөрийн үүргээ бүрэн биелүүлэх хүртэл тооцогдоно.
   5. Хураамжийн хэмжээ нь худалдан авалтын дүнгээс хамаарч дараах байдлаар тооцогддог байна:

Худалдан авалтын дүн 100,000 – 200,000 төгрөг хүртэл бол 2,500 төгрөг;

Худалдан авалтын дүн 200,001 – 500,000 төгрөг хүртэл бол 5,000 төгрөг;

Худалдан авалтын дүн 500,001-1,000,000 төгрөг хүртэл бол 7,500 төгрөг;

Худалдан авалтын дүн 1,000,001 – 2,000,000 төгрөг хүртэл бол 10,000 төгрөг байна.

 1. Эргэн төлөх
  1. Харилцагч нь авсан Зээлээ Аппликейшнд байршсан арга хэлбэрээр буюу өөрийн Цахим хэтэвчнээс, QPay үйлчилгээгээр дамжуулан эсхүл “ЛэндМН” ББСБ ХК-аас санал болгосон бусад хэлбэрээр эргэн төлнө.
  2. Худалдан авалтын үнийн дүнгээс хамаарч хуваарьт төлөлтийн хэмжээ бутархай дүн байх тохиолдолд хамгийн ойр 1000 бүхэл болгон ихэсгэж тооцно.
  3. Харилцагч өөрийн авсан зээлийг хуваарьт төлбөр тус бүрээр, эсхүл бүхэлд нь төлж хаах боломжтой байна.
 2. Бараа бүтээгдэхүүн буцаах, солиулах
  1. Бараа бүтээгдэхүүн буцаах, солиулах харилцааг Байгууллагын үйлчилгээний нөхцөлөөр зохицуулна.
  2. Харилцагч Зээлээр авсан бараа бүтээгдэхүүнийг буцаасан, эсхүл захиалгаа цуцалсан тохиолдолд бараа бүтээгдэхүүнийг нэн даруй буцааж, Зээлийн хүсэлт гаргаснаас хойших ажлын 24 цагт багтаан Харилцагчийн авсан Зээлийг цуцална.
  3. Харилцагч Зээлээр авсан бараа бүтээгдэхүүнийг солиулах тохиолдолд Байгууллага бараа бүтээгдэхүүнийг нэн даруй сольж өгөх ба ийнхүү солиулсан нь Харилцагчийн авсан Зээлийн хугацаанд нөлөөлөхгүй.
 3. Харилцагчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах, ашиглах, дамжуулах
  1. Харилцагчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах, ашиглах, дамжуулах, хамгаалах үйл ажиллагааг гагцхүү түүнтэй байгуулсан гэрээ хэлцлийн хүрээнд явуулна.
  2. “ЛэндМН ББСБ” ХК нь Харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний хувийн мэдээллийг Байгууллагаад хувь хүний нууцын аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл бүхий хэлцэл хийсний үндсэн дээр дамжуулна.
 4. Хариуцлага
  1. Харилцагч нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөл болон Аппликейшнд байрлах “LendPay” бүтээгдэхүүнтэй бүрэн танилцсан ба тийнхүү танилцсан ч ойлгохгүй, эсхүл нэмж тодруулах зүйл байвал Аппликейшнд заасан утасны дугаар, эсхүл хаягаар холбогдож тодруулга авах замаар бүрэн танилцсаны үндсэн дээр уг үйлчилгээг ашиглах үүрэгтэй. Уг үүргээ биелүүлээгүйн улмаас Харилцагчид учирсан аливаа хохирлыг “ЛэндМН ББСБ” ХК хариуцахгүй.
 5. Хүчин төгөлдөр байх.
  1. Харилцагч энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлтэй бүрэн танилцаж, зөвшөөрснөөр Үйлчилгээний нөхцөл хүчин төгөлдөр болох ба Харилцагч “LendPay” үйлчилгээг ашиглан авсан Зээл, хугацаа хэтрүүлсэн бол Хураамжийг бүрэн төлснөөр дуусгавар болно.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨВ.