Хөрөнгө оруулагч

Монголын анхны санхүүгийн технологийн брэнд Монгол хүн бүрт нээлттэй боллоо
ЛэндМН хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ.


Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан /аудитлагдсан/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН /Мянган төгрөг/

ХӨРӨНГӨ 2019 2018 2017
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2,382,196 4,218,150 2,391,070
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 49,457,676 19,199,366 4,289,481
Бусад хөрөнгө 4,756,978 260,086 92,666
Үндсэн хөрөнгө 1,162,101 387,784 265,252
Биет бус хөрөнгө 342,002 258,051 90,958
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 58,100,953 24,323,437 7,129,427
ӨР ТӨЛБӨР 2019 2018 2017
Хаалттай бондын өглөг 3,601,164 6,565,017 1,022,356
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг 13,845,212 - -
Банкны зээлийн өглөг 21,133,646 3,527,400 -
Цахим хэтэвчээрх өглөг 964,265 682,695 -
Бусад өглөг 1,358,188 193,950 88,532
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 40,902,475 10,969,062 1,110,888
ЭЗДИЙН ӨМЧ 2019 2018 2017
Хувьцаат капитал 10,490,773 10,756,859 6,000,000
Бусад 57,348 57,348 -
Хуримтлагдсан ашиг 6,650,357 2,540,168 18,539
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 17,198,478 13,354,375 6,018,539
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ 58,100,953 24,323,437 7,129,427

Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан /аудитлагдсан/

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН /Мянган төгрөг/

2019 2018 2017
Шимтгэл болон түүнтэй адилтгах орлого 18,321,082 7,143,319 961,707
Хүүгийн зардал (4,654,241) (511,934) (57,934)
Цэвэр орлого 13,666,841 6,631,385 903,773
Зээлийн болзошгүй эрсдлийн нөөцийн зардал (1,618,802) (408,525) (15,351)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 12,048,039 6,222,860 888,422
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал (6,016,664) (3,278,064) (815,624)
IPO-той холбоотой нэг удаагийн зардал - (79,446) (40,099)
Нийт зардал (6,016,664) (3,357,510) (855,723)
Татварын өмнөх ашиг 6,031,375 2,865,350 32,699
Татварын зардал (1,121,186) (305,037) (8,778)
Цэвэр ашиг 4,910,189 2,560,313 23,921

2020 оны санхүү, үйл ажиллагааны тайлан


2019 оны Аудитын дүгнэлтээс

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарx Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд “Эрнст энд Янг Монголиа” ХХК Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, 2020 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр дараах дүгнэлтийг гаргасан байна. Үүнд: “Бидний дүгнэлтээр ЛэндМН-ийн санхүүгийн тайлангууд нь 2019 оны 12 дүгээр сарын 31-ны өдрийн байдлаарх компанийн санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв толилуулсан байна” гэж дүгнэсэн байна.